söndag 23 oktober 2016

Uppföljning av Rågsved oktober 2016 / Stockholm suburb Rågsved

Uppföljning av Rågsved april 2016
See this post to compare how it looked in April, 2016.

Undra om denna tråd ifrån 2010 någon gång ska avslutas med att detta ärende med avsaknad asfalt på gång- och cykelvägen mellan Bäverbäcksgränd 13-15 ner till Snösätra Norra kolonin åtgärdas ?
Wonder if this blog topic from 2010 sometime will conclude with the matter of the absence of asphalt on this road for pedestrians and cyclists? Time will tell.
I'm not practicing my English so often, I want to see if there is interest in the suburb Rågsved abroad, therefore I begin hereby inserting a few lines in English. Stockholm also has international friends and contacts to inform (Internationella enheten). And I might reach some new residents in Rågsved that still does not speak enough Swedish.

Den ständigt nerklottrade elhuset i Snösätra har inte fått sig någon mosaikvägg. Jag har åt andra sidan inte skickat in något medborgarförslag om det än. Det måste beror på det : )
This usually scrawled electricity house has not got itself a mosaic wall yet. This picture was taken a late October evening. So darkness has nothing to do with the so-called dark forces Sweden Democrats or the organisation Nordfront. If this thread is still present during the election campaign in 2018, we revisit the topic.

Medborgarförslaget jag skickat in om Bäverdalens Bollplan bör få konstgräs som möjliggör isbana på vintern fick ett positivt bemötande av Stadsdelsförvaltning och nämnden (Läs här). Citizens proposal I submitted on Beaver Valley Ball Court should have artificial turf that allows ice rink in winter received a positive reception by the District Administration and the political committee in August, 2016.

Bäverdalens bollplan bör få konstgräs – svar på medborgarförslag
Beslut
Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på medborgarförslag om konstgräs på Bäverdalens bollplan.
Ärendet

Till nämnden har inkommit ett medborgarförslag med förlaget att Bäverdalens bollplan görs om från grus till konstgräs som spolas till isbana vintertid. Förvaltningen är positiv till förslaget och har efter kontakt med idrottsförvaltningen om förslaget som kommer att beaktas inför budget för 2017.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 juni 2016.
Dnr 248-2016-1.2.4.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Men om vi nördar tar och tittar närmare på tjänsteutlåtandet så ser vi att det slutgiltiga beslutet ligger hos idrottsförvaltningen och den nämnden. Vi ser också att staden är fattig, har inga pengar 2016 för att genomföra ett medborgarförslaget som mottagits positivt. Det finns också en öppning för att andra bollplaner måste få upprustning före. But if we geeks are taking and look closely at the official statement, we see that the final decision lies with the sports management and that board. We also see that the city is poor, has no money in 2016 to implement a citizen's proposal received positively. There is also an opening for entirely different playing fields to get the renovation before the Beaver Valley.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen är positiv till förslaget och har kontaktat idrottsförvaltningen som ansvarar för Bäverdalerns bollplan. Idrottsförvaltningen anlade konstgräs på Rågsveds bollplan 2015 och under 2016 kommer en aktivitetspark vid bollplanen att färdigställas i samarbete med stadsdelsförvaltningen. Det finns i idrottsnämndens investeringsprogram inte några medel avsatta för konstgräs på Bäverdalens bollplan. Enligt uppgift kan det eventuellt bli aktuellt att lägga konstgräs på bollplanerna i Bäverdalen, Snösätra eller Ormkärr. Besked om detta fås först i samband med budget 2017.
Men beslutet har stort stöd och kommer att bevakas/följas upp, ett avvikande beslut ifrågasättas och i slutändan kommer det positiva beslutet finnas kvar. Så förslaget kommer att bli av. But this decision has widespread support and will be monitored and followed up, a different decision will be challenged and ultimately the positive decision remains. So this will be enforced.Inget nytt på Bjursätragatan 55 där Matmissionen brann ner. Här bör ett högt höghus byggas med bostäder, lokaler i bottenplan och ev. ett fik på taket byggas. Personligen tror jag på samma röda färg som husen i Snösätra har i övrigt, runt 15 våningar och vill man ha en större säkerhet i huset (Med
tanke på allmänhet som behöver hiss till fiket) så kod- eller sändare på varje plan. IKANO bostäder har informerat staden om att det har brunnit och att de kan det här med att bygga hus. Jag har ingen info om vad staden sysslar med i ärendet men uppenbart inget brinnande. Median var pigg på att
berätta om branden men jag tycker att lokalmedian nu är dåliga på att följa upp sina artiklar. Nothing new on Bjursätragatan 55 where the foodstore Matmissionen burned down. On this spot here, a high-rise building with apartments, shops on the ground floor and ev. a café on the roof a possibility. Ikano housing has informed the city that the house has burned and that they can rebuild. I have no info on what the city does with the case, but clearly not going in any burning speed. Median was quick to talk
about the fire, but I think that local media now are slow at following up their articles. 


Den intilliggande illegala parkeringsplatsen "Gropen" lever än.  En plats som går att utveckla. Kanske en startgrop för flera nybyggen i Rågsved "Mitti.se - Hagsätra och Rågsved kan få 3 000 bostäder".  

Inget nytt gällande förslaget om Rågsveds allé, bostäderna korsningen Rågsvedsvägen / Sköllerstagatan men Säterhöjden rör på sig "Mitti - Rågsved ska få 210 nya lägenheter". Fast Säterhöjden borde ha haft inflyttning våren 2016. Nu för oss som vill vara lite nördiga igen och se ett tjänsteutlåtande och se att staden var sen redan ifrån början. The nearby illegal parking lot "pit" is still alive. A place that can be developed. Perhaps a starting pit for several new buildings in Rågsved. There are several construction proposals which have not yet taken up by the city or in the best case is in an invisible starting pitBut okay, construction projects "Säterhöjden" moves forward. Although "Säterhöjden" should have had occupancy in spring, 2016. There is talk of a housing shortage in Stockholm.

Naturskyddsföreningen Stockholm
Föreningen anser att detaljplanen i nuvarande form tagit ett steg i rätt riktning, vilket är positivt. Föreningen anser dock att en av huskropparna, med kortsidan mot vägen, borde läggas närmare
gatan.
Det är mycket bra att bäckravinen med gammal skog värnas. Denna biotop bör givetvis ingå i det kommande naturreservatet.
Sköllerstagatan - Gillegrillen på Sköllerstagatan revs för många år sen
för att det här skulle byggas
Grill house “Gillegrillen” was demolished
several years ago for planned housing here.
Föreningen står fast vid att faktaunderlag alltid bör komma in mycket tidigt i planprocessen så att onödigt jobb undviks. I detta fall hade Skogsstyrelsen redan pekat ut platsen som nyckelbiotop så
kommunen hade goda skäl att inte lägga husen som man gjorde till samrådet.
Föreningen anser att intrånget i kvarvarande naturmark med höga naturvärden bör innebära en särskilt stor grönkompensation från
kommunens sida. Nyckelbiotoper bör i regel alltid sparas för framtiden. Men om de ändå blir ianspråktagna bör kompensationen bli rejält mycket större än om det hade varit naturmark med lägre
naturvärden.
Stadsbyggnadskontorets ställningstagande
Efter samrådet har förslaget omarbetats kraftigt inom delområde 2.
I think this is ok to build in
Rågsveds Nature Reserve
Främst för att värna höga naturvärden men även för att skapa bättre kontakt mellan byggnad och gata. Entrétorget är resultatet av att de aktiviteter som tidigare var planerade under husen förläggs mot gatan i syfte att skapa förutsättningar för mer liv och rörelse utmed gatan. Vinkelformen på byggnaden möjliggör att ett naturligt entrétorg i sydläge. Att istället lägga byggnaderna närmare gatan försvårar detta syfte.

Kontoret delar föreningens åsikt gällande faktaunderlag. Tyvärr fanns det omständigheter som innebar att projektet inte kunde vänta in allt underlag och alla utredningar. En omständighet var långa förseningar som drabbat projektet. Det var därför angeläget från både kontorets och byggherrens sida att påskynda planprocessen för att pröva platsens lämplighet för bebyggelse.

Inom projektet kommer medel att avsättas för kompensation för det ianspråktagande av naturmark som planen medför. Medel för grönkompensation från aktuell detaljplan kommer att användas till
att genomföra åtgärder i angränsande naturmark och i Rågsveds friområde. Exploateringskontoret utreder tillsammans med miljöförvaltningen lämpligheten att anlägga en groddamm nedanför
planområdet, söder om Nynäsbanan. En diskussion pågår med stadsdelsförvaltningen angående övriga kompensationsåtgärder, bland annat planeras en skylt som leder förbipasserande ner mot bäckravinen och möjligheten att sätta upp holkar/bon av olika slag kommer undersökas.Bilden tagen 2011 tror jag. En del av kommande Rågsveds Naturreservat. Festplatsen Perssons Betong är en del av ärendet. Ärendet något försenat.....men lär komma en skötselplan till mitten av december. Och naturreservatet ska vara bildat under mandatperioden. Picture taken in 2011, I think. An area in the coming Rågsveds Nature Reserve. Party place "Perssons Betong" is part of the case. The case was slightly delayed ..... but learn to get a management plan for the middle of December. And the nature reserve will be formed during the mandate period.Betesdjuren i friområdet är omtyckta. Men pengar till verksamheten ifrån staden har varit ett osäkert kort i flera år nu. I år kom dock djuren, men sen Mitti.se - Färdigbetat efter försök till fårstöld.
Grazing animals in the free area are popular. But the city has had a lack of money to the business, so this has been an unsecured card for several years now. This year, however, came the animals. But the end of June 2016 is the end of the grazing animals after an attempted theft of sheep. Now it looks to be finished by grazing animals in the foreseeable future. Development administration does not want the sheep to come to harm. Maybe our English-speaking readers have advice to give the city of Stockholm to how Rågsved can continue with the 1500 - 3000 year old tradition of grazing animals in Rågsveds nature area?


Bilden på den nerklottrade parkbänken bakom Snösätra Södra koloniområde är tagen 22 oktober 2016 och har felanmälts flera gånger under många år.  The image on the scrawled park bench behind Snösätra Southern plantation area is taken 22 October 2016 and notified wrong several times over many years to the city.Parkbänkar och papperskorgar, längs den gång- och cykelväg som för några år sedan anlades mellan förskolan Bäverhyddan och Magelungsvägen, har satts upp enligt mitt godkända medborgarförslag under sommaren.
Park benches and litter bins have been set up according to my approved citizens' proposals during the summer. The city forgot to put them there at a new building of the walkway.Nu tycker jag staden är lite otydliga. Brist på väg målning vid övergångsstället på Bäverbäcksgränd anmäld med hjälp av tycktill appen den 14 april har jag åter rapporterat 22 oktober. Lack of road markings at pedestrian reported April 14, I reported back to the city on October 22 again.


Asfalt saknas fortfarande vid Rågdalens Parklek strax intill bollplanen. Här passerar dagligen många människor.  Asphalt is still missing at Rågdalens Playground next to the ball field. Here pass daily many people from the subway.Behovet av en till utgång vid tunnelbanan på den här platsen ökar desto fler bostäder som får inflyttning. Andra önskemål är förlängning av tunnelbanan till Älvsjö och/eller pendeltågsstation i Rågsved. The need for an extra exit in the subway on this place increases for each apartment being built.Already today it is crowded at times to get out of the station. Imagine what could happen in need of a quick evacuation.I våras trimmade och "rördes om" i lådorna så innan dess såg det än värre ut här ovanför Centrumet. Platsen ägs inte utav staden utan av en privat fastighetsägare. Man förvaltar med absolut minsta kostnaden och gör inga överflödiga investeringar.
Some efforts were made in the spring to clean up these boxes, before that it looked worse than now. This place is situated atop Rågsveds business center and is owned by a private property owner. The management seems to be managed by its absolute minimum cost and no redundant investments. Problems with heating and elevator was reported by a local newspaper recently. The entrepreneurs were in a time not geting their mail delivered as expected, because the mail boxes were inadequate. Stockholm's politicians were and probably are shocked of the administration. All politicians should be shocked to see such a thing, especially since the location is so central and has so many visitors.
Rågdalstorget har inte fått mer aktivitet sen i våras (eller sen 2010). Men bollen ligger just nu hos oss. Vi behöver föreslå Stadsdelsnämnden vad man kan göra här.Lämna medborgarförslag och glöm förstås inte att rapportera fel till staden (tyck till).  Rågdalstorget has not begun to be used more since the spring. But the ball is now with us. We need to propose local politicians what to do here. Some stars come from centala city and creates something useless 2010 and then the local politicians and officials need to fix situvationen. People do not use the area.Fastighetsägarna i Rågsved bjöd på sommarfest 10 juli och EM-finalen i fotboll visades på storbildsskärm i den upprustade bollplanen intill centrumet. Ett mycket bra försök ifrån fastighetsägarna till att få oss i Rågsved att umgås lite mer med varandra. Många andra öppna evenemang har hållits sen april utav föreningslivet som valborgsfirande på Perssons betong, Rågsvedsdagen (Se bilder och läs mer), Öppen Trädgård i Snösätra Norra Fritidsträdgårdsförening och mycket mer. Property owners in Rågsved offered summer festival July 10 and European Championship finals in Football was shown on the giant screen in the refurbished ball field next to
center. A very good effort from the property owners to get us in Rågsved to socialize a little more with each other. Many other open events have been held since April created by associations. One example is Rågsved Day (See photos).Jag planerade att skriva några ord om den här kullen. Men på grund av att jag är försenad med publicering av detta inlägg så väljer jag att återkomma om det i nästa uppdatering!

I planned to write a few words on this earth mound. But because of that I'm late with the publication of this post, I choose to revisit the issue in the next update!

: )

From time to time, the city wants to have walks, dialogue and democracy meetings with residents. But time and money would be better spent on completing tasks that these meetings culminated in 2010, which is delayed / not done yet. Organization committed active people in Rågsved has largely focus on these environmental issues from 2010. Involvement in social issues, integration and employment are set aside.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar